ข่าว

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วย วิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 24 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบหมายให้ ดร.ปริญญ์ บุญกษิฐ รองอธิการดีฝ่ายพัฒนากิจการและภาคีความร่วมมือ เป็นตัวแทนในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย วิชาการ วิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา การศึกษา วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม และมาตราฐานยา-ยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia, THP) สำหรับพืช “กัญชา” และพืชเสพติดที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ตลอดจนพืชสมุนไพรอื่น เพื่อประโยชน์ของทางการแพทย์ และ/หรือ การรักษาผู้ป่วยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย และเป็นการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการ ด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนา รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในระดับองค์กรระดับชาติ และระดับนานาชาติ

 3,091 total views,  1 views today