ข่าวกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  งานสโมสรและกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมพิธี ต่อจากนั้น นักศึกษาผู้แทนนำกล่าวสวดมนต์ คณบดีเจิมตำราเรียนและเครื่องมือสื่อการสอน และนักศึกษาร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สามและเพลงแม่พิมพ์ของชาติ ณ บริเวณ ชั้น ๕  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  อันดีงามไว้ เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ส่งเสริมทัศนคติ ที่ดีต่อสถาบันและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีของคณะฯ

นอกจากนี้ นักศึกษาได้ประกวดแข่งขันประดิษฐ์พานไหว้ครูจากเศษวัสดุเหลือใช้ หรือวัสดุ Recycle ภายใต้หัวข้อ “ไหว้ครูสร้างสรรค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ผลการประกวดรางวัลประดิษฐ์พานไหว้ครูและมอบใบประกาศนียบัตร มีดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1  นักศึกษาจากสาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวข.65/1)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวค.65/2)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวค.65/1)
  • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล  นักศึกษาจากสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (ปวศ. 65/1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวค.65/3) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (ปวส.65/1)

<<รูปภาพทั้งหมด>>

 1,692 total views,  58 views today