ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓

มื่อวันศุกร์ที่ 28  กุมภาพันธ์  2563  ทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนางสาววรกานต์  บุตรสาร  นักศึกษา ชั้นปีที่  3 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 14  โดยพิธีในช่วงเช้ามีกิจกรรมสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนการรับมอบทุน ต่อจากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานอายิโนะโมะโต๊ะ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน