ข่าวกิจกรรม

ยินดีต้อนรับท่านอธิการบดี และคณะผู้ตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ได้ให้เกียรติในการลงพื้นที่และร่วมรับฟังสรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพื่อให้คณะฯ รับทราบปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และวิเคราะห์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับพร้อมสรุปภาพรวมด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรของคณะฯ  ในวันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น  ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 12,139 total views,  84 views today