ข่าว

ราชมงคลพระนคร ศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน ณ ประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนีย และประเทศสเปน

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดย รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี และ Baltic Aviation Academy หรือ BAA Training โดย Mrs. Egle Vaitkeviciute, CEO – General Manager ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการผลิตนักบินและการบริหารจัดการท่าอากาศยาน ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบิน ทั้งนี้ BAA Training เป็นหนึ่งในศูนย์ฝึกอบรมด้านการบินมาตรฐานยุโรปขนาดใหญ่ ภายใต้มาตรฐาน สำนักงานความปลอดภัยด้านการบินยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ เมือง Vilnius สาธารณรัฐลิทัวเนีย และมีศูนย์ฝึกการบินอยู่ที่ เมือง บาร์เซโลน่า ประเทศสเปน

โดยก่อนลงนามความร่วมมือ ทาง BAA Training ได้เชิญ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ข้อมูลภาพของอุตสาหกรรมการบิน ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานและความสำเร็จของ BAA Training ในการเป็นผู้เล่นหลักในการพัฒนากำลังคนด้านการบินของสหภาพยุโรป ทั้งนี้ หลังการหารือร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและ BAA Training จึงนำเข้าสู่การตกลงเพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน ดังกล่าวข้างต้น

 

« 1 of 2 »