ข่าว

รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี) ปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม

รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี) ปีการศึกษา 2563 (รอบเพิ่มเติม) กำหนดวันสอบวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 -12.00 น. รายละเอียดและตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิก!!

กำหนดการและขั้นตอน (สถาบันภาษา)  http://lc.offpre.rmutp.ac.th/?p=1797