ข่าวกิจกรรม

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบผสมผสาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน ๘ ท่าน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เหลืองประเสริฐ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรพจน์ กนกกัณฑพงษ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนิศร์  ปัทมพิฑูร คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ดร.อัศมน ลิ่มสกุล  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา  คุณพรวรท พัศระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท๊อป-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด, คุณพงษ์นาท หวยเจริญ หัวหน้าแผนกคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , คุณศุภฤกษ์  ดวงขวัญ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 นนทบุรี, คุณสุรางคณา ชุมภูศรี บริษัท เนเชอร์รอล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด  และบริษัท เอลเมอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด  เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรพร้อมทั้งข้อเสนอแนะทางด้านวิชาชีพ ความจำเป็นต่อการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต  คุณลักษณะของบัณฑิตที่สถานการประกอบการ และทักษะและความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพ

Loading