ข่าว

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๗) เมื่อวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และด้านวิชาการ จำนวน ๑๐ ท่าน ได้แก่ นายภัทราวุฒิ แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายวัชรพล สาแหรกทอง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและสถิติ ส่วนยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร นายทีปกร  ศิริวรรณ กรรมการผู้จัดการ บจก.คอมพิวเตอร์ซีสเต็มอินทิเกรชั่น นายอธิพล พงษ์พัฒน์ Senior Software  Architect/Co-Founder บริษัท บลูบ๊อกซ์ เทคโนโลยี จำกัด นายวสันต์ แทนวันดี Section Manager นายกฤตวร ตังประเสริฐผล Assistant Section Manager นายสมิต บุญทิวาพร Solution Architect จาก บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรัตน์ มะลิแย้ม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (KMUTNB) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (RMUTT) ที่ให้เกียรติเข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรดังกล่าว

Loading