Event Newsข่าว

สนช. ร่วม สอวช.– สภาอุตฯ – บีบีจีไอ สร้างภาคีเครือข่ายเรื่อง SynBio เทคโนโลยีชีวภาพใหม่ ตอบโจทย์เป้าหมายการขับเคลื่อน BCG Economy

สนช. ร่วม สอวช.– สภาอุตฯ – บีบีจีไอ สร้างภาคีเครือข่ายเรื่อง SynBio เทคโนโลยีชีวภาพใหม่ ตอบโจทย์เป้าหมายการขับเคลื่อน BCG Economy

สำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สถาบันนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และบริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) ริเริ่มโครงการก่อตั้ง “Thailand Synthetic Biology and Innovation Consortium” เพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการผลักดันและขับเคลื่อนนวัตกรรมจากเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงให้เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจ BCG Economy ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนของรัฐบาล ทั้งนี้แผนกิจกรรมในระยะแรกระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2564 จะสร้างให้เกิดความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางการประยุกต์ใช้งานของเทคโนโลยี Synthetic Biology ที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมและอุตสาหกรรมใหม่ที่เกี่ยวข้อง

โดยการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 หัวข้อ Synthetic Biology: Disruptive Technology for Innovation ที่จะเปิดมุมมองด้านโอกาสและความท้าทายในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมจากเทคโนโลยี Synthetic Biology ทั้งจากนักวิจัยด้านแนวโน้มและทิศทางการพัฒนา สตาร์ทอัพที่มีการประยุกต์ใช้และต่อยอดกับ BCG Economy รวมถึงบริษัทขนาดใหญ่ และนักลงทุนที่ให้ความสนใจในการลงทุน รวมถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง หรือ Synthetic Biology Technology จากฝีมือของ DeepTech Startup มาสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ในการพลิกโฉมวงการเกษตร อาหาร การแพทย์ เภสัชกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่สำคัญจะได้พบกับวิทยากรจาก ListenField ประเทศญี่ปุ่น ที่จะมาสร้างมุมมองว่า เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning มาผนวกกับ SynBio ที่จะทำให้ได้ผลผลิตทางเกษตรตรงตามความต้องการได้อย่างไร รวมทั้งจากประสบการณ์การเป็น DeepTech Startup ด้าน SynBio มาสร้างโปรแกรมพัฒนาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงของ The International Genetically Engineered Machine (iGEM)
จาก SynBio เทคโนโลยีที่มีความเชื่อมโยงระหว่างเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรม นำมาสู่การสร้างชุมชนของผู้ประกอบการและสร้างสตาร์ทอัพที่สร้างสรรค์ให้เกิดผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างหลากหลาย…มาร่วมกันเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อนำมาปรับใช้กับประเทศไทยกันต่อไป

ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom meeting

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ที่
https://forms.gle/eWX5a5YEKMKPu4TB6

ลิ้งค์การประชุมผ่านระบบ Zoom
https://bit.ly/2P8yF1R
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวมณฑา ไก่หิรญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม โทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 543 (081-372 9163) หรือ montha@nia.or.th

#SynBio consortium #NIA # NXPO #FTI #BBGI #BCG Economy #DeepTech Startup

 3,075 total views,  65 views today