ข่าว

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รายงานความก้าวหน้าโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นำโดยดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.ธนพงศ์ สารีอินทร์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ Reinventing จำนวน ๓ ท่าน คือ ศ.ศุภชัย  ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงอว. รศ.อุเทน คำน่าน และผศ.ไชยยันต์ ชนะพรมมา ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นอกจากนี้ ผศ.กฤษณ์  เจ็ดวรรณะ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกายภาพ พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมรับฟังการติดตามความก้าวหน้าโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการดำเนินโครงการเรื่อง ศูนย์พัฒนานวัตกรรมวัสดุเพื่อศักยภาพทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสีเขียว ภายใต้โปรแกรม ๑๖ แผนงานวิจัยด้านการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในสถานบันอุดมศึกษา แผนงานย่อย “การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูงด้านววน. เพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์” ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕  โดยมีผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นผู้เข้าร่วมโครงการ

Loading