Event News

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ University College Dublin สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตร 1 ปี จำนวน 2 ทุน) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก ได้แก่
1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.00
4. เป็นผู้มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.ocsc.go.th/node/4154 หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงาน ก.พ.  โทรศัพท์ : 0-25547-1683 โทรสาร : 0-2547-1684