ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา จำนวน 2 คน คือ หมายเลข 1 นางสาวเสาวลักษณ์ พาทอง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  และ หมายเลข 2 นายสุเชษฐ์ ไกรวุฒิวงศ์  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผลจากการเลือกตั้งด้วยการสแกน QR Code หมายเลข 2 ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา ด้วยคะแนน 92 เสียง คิดเป็นร้อยละ 48.9%  จากคะแนนทั้งหมด 188 เสียง