ข่าวกิจกรรม

แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์

งานแนะแนว  ฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการ “แนะแนวการศึกษาและอาชีพสัญจร” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  นำทีมโดยอาจารย์ศรีวิไล  พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยผศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล และดร. ภูมิรัตน์  นวรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม  เพื่อแนะนำหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อ  ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ในการเข้าพบอาจารย์แนะแนวและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

 26,827 total views,  1 views today