ข่าวกิจกรรม

แนะแนวสัญจร จังหวัดหนองคาย

วันที่ (20 ธ.ค 62) ที่ผ่านมา งานแนะแนวการศึกษาร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ออกแนะแนวสัญจรจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนท่าบ่อ โรงเรียนพานพร้าว โรงเรียนปทุมเทพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14