ข่าวกิจกรรม

โครงการกิจกรรมเรื่อง “ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ เรื่อง “ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุนิสา สายอุปราช  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการฯ และนำเสนอการแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันพุธที่  5 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2