ข่าวกิจกรรม

โครงการนำผลงานวิจัยและพัฒนาสู่การจดทะเบียนทรัพย์สิน

วิเทศสัมพันธ์  งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี  มทร.พระนคร จัดโครงการนำผลงานวิจัยและพัฒนาสู่การจดทะเบียนทรัพย์สิน ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้  ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจถึงการนำผลงานวิจัยและพัฒนาสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นแรงจูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความมุ่งมั่นผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพอันนำไปสู่การจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณวรุณ ปุจฉากาญจน์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร