ข่าวกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศษกระดาษสู่กระบวนการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศษกระดาษสู่กระบวนการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนศรีบุญยืน  ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563  ณ ห้องประชุมราชพฤกภิรมย์  ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้และการวิจัยร่วมกันระหว่างสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ซึ่งได้รับเกียรติจากดร.ธานี  สุคนธะชาติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนทราบแนวทางในการลดปริมาณการเกิดของเสีย  ทราบแนวทางการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเอง สามารถพึงพาตนเองได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศษกระดาษที่เกิดขึ้นในชุมชนและสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้ในเชิงพาณิชย์และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

 5,044 total views,  88 views today