ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ จัดการเรียนการสอนในรายวิชามลพิษทางอากาศและเสียง (ST2012306) และวิชาปฏิบัติการมลพิษทางอากาศและเสียง (ST2012307) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 29 คน โดยได้รับเกียรติจากนายธีระวัฒน์ ศรีจรัส และนายยุทธศักดิ์ ด่วนแสง วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ จากบริษัทไคเนติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาบรรยายให้ความรู้ ทักษะ และเพิ่มประสบการณ์ต่างๆ ในการใช้เครื่องมือตรวจวัดมลพิษอากาศ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 3,190 total views,  86 views today