ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล และการขอรับสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาฯ

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 วิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล และการขอรับสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณกิตติเทพ  จริงจิตร ผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตรและนวัตกรรม และคุณกิตติยา ศรีชานิล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสิทธิบัตร จากบริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด มาบรรยายถ่ายทอดความรู้  ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์