ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระยะที่ 1

(วันนี้) 7 ธันวาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ระยะที่ 1 นำโดยนายมาโนช  หลักฐานดี หัวหน้าสาขาวิชาฯ และนางสาวภัทริกา  สูงสมบัติ  อาจารย์ประจำสาขาวิชา  ซึ่งจัดการเรียนการสอนรายวิชาพฤกษศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 นำนักศึกษาดูงาน ณ สวนหลวง ร.9 เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในด้านพรรณไม้หายากและสมุนไพร

« 1 of 2 »