ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา                                                     

งานสหกิจศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

นายจิระศักดิ์ ธาระจักร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  และนักศึกษาจะได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยกิจกรรมเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงงานดังกล่าวได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน และในช่วงที่ 2  ได้รับเกียรติจากอาจารย์อรรจน์  สีหะอำไพ มาบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา ในหัวข้อ “สหกิจดำเนินเสมือนชีวิตจริง”  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)