ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๒

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๒ ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  มาเป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้ ในวันจันทร์ที่  ๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและประเมินผลความสำเร็จของงาน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนกำหนดทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ กำหนดทิศทาง เป้าหมายการดำเนินงานและนำไปสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ในระยะ ๑๕  ปี

 4,934 total views,  1 views today