ข่าวกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสันต์ ตั้งวงษ์เจริญ ได้มาบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE)” และฝึกปฏิบัติ การกำหนด Program Learning Outcomes (PLO) และ Expected Learning Outcomes (ELO) / การจัดทำแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร พร้อมฝึกปฏิบัติ “การทำ SAR ระดับหลักสูตร” และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรรณิการ์ ม่วงชู บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การเขียนรายงาน SAR ระดับคณะ”  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร