ข่าวกิจกรรม

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ 3  กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ ระยะที่ 3  กิจกรรมสื่อดิจิทัลกับวัฒนธรรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในด้านต่างๆ ปลูกจิตสำนึกถึงหน้าที่ในการสืบสานประวัติศาสตร์ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย  ในวันพฤหัสบดีที่  6  ธันวาคม 61 2561 ณ เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนนทบุรี