ข่าวกิจกรรม

โครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการศิลปวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้มีการทดลองทำสบู่เหลวและน้ำยาอเนกประสงค์ จากลูกฟักข้าว โดยมีอาจารย์ดวงฤทัย นิคมรัฐ และ อาจารย์ภัทริกา สูงสมบัติ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และร่วมกันทำน้ำยาเอนกประสงค์ นอกจากนี้ได้เชิญคุณสุรวัช กลิ่นอาจ และ คุณศิริมา กลิ่นอาจ จากชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน จ.ปทุมธานี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำฟาร์มเห็ด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราชฤกษ์ภิรมย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)