ข่าวกิจกรรม

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  และการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการเป็นผู้ประกอบการ” The 5th National Conference on Science, Technology and Innovation: Technology, Creative Innovation and Entrepreneurship  ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบผสมผสาน ทั้งรูปแบบ ONSITE   และ ONLINE ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้  โดยมีดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ร่วมงาน ให้การต้อนรับ ตลอดจนรับฟังการบรรยายหัวข้อพิเศษ เรื่อง “การเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ทรายแมว”  โดยดร.ลัญจกร  อมรกิจบำรุง ที่มาบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้ ณ บริเวณชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการต่าง ๆ อาทิเช่น  บูธนิทรรรศเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 4 , รัชกาลที่ 9 , รัชกาลที่ 10 บูธนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ ผลงานด้านการวิจัย บทความด้านวิชาการ จากสาขาวิชาฯ และหมวดวิชาฯ อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และสิ่งแวดล้อมภาค 6  ในการเข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ ในครั้งนี้ด้วย

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนผลงานและข้อมูลของการวิจัย เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีทางด้านวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมให้นักศึกษาใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ

<<รูปภาพกิจกรรมทั้งหมด>>

 33,868 total views,  401 views today