ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ณ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากคุณจุฑามาศ นีติวัฒนพงษ์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องวิธีเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ และ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมศึกษาพรรณไม้พันธุ์ไม้วงศ์ต่างๆ ในสวนหลวง ร.9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน การปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานการณ์จริง สร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม การทำงานเป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพกับนักศึกษาก่อนออกไปปฏิบัติงาน

 1,151 total views,  85 views today