ข่าวกิจกรรม

โครงการเปิดโลกกว้างสู่การศึกษา ณ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

วันที่ 29 มกราคม 2563  งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมจัดบูธนิทรรศการศึกษาต่อ ในโครงการเปิดโลกกว้าง สู่การศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาของคณะให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ  ณ โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร