การคัดเลือกผลงานดีเด่น

เกณฑ์การคัดเลือกผลงาน ดังนี้

1. ความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย20   คะแนน
2. รูปแบบและวิธีวิจัย30   คะแนน
3. ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ใช้30   คะแนน
4. จุดเด่น/ลักษณะเด่นของการวิจัย20   คะแนน

รวม

100   คะแนน