การนำเสนอผลงาน

 • การนำเสนอด้วยการบรรยาย (Oral presentation) นำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที
  • สื่อที่ใช้ในการนำเสนอให้จัดทำโดยใช้โปรแกรม MS PowerPoint 2003 ขึ้นไป
 • การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) ผู้เสนอผลงานจะต้องอยู่ประจำบอร์ดตามเวลาที่กำหนดเพื่อนำเสนอและตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการและผู้สนใจ โดยจัดเตรียมโปสเตอร์ ดังนี้
  • ขนาดของบอร์ดกว้าง 1 เมตร สูง 1.5 เมตร
  • การจัดทำโปสเตอร์ ต้องมีขนาด A0 (เอ ศูนย์) เท่านั้น (ขนาด 88 x 120 เซนติเมตร)
  • การจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและอังกฤษ), ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงาน, บทคัดย่อ, บทนำหรือหลักการและเหตุผล, วิธีวิจัย, ผลการวิจัยและอภิปรายผล, บทสรุป, กิตติกรรมประกาศ, เอกสารอ้างอิง
  • การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ดีเด่น ได้รับเกียรติบัตร
 • การจัดเตรียมต้นฉบับโปรดดูตามตัวอย่างการเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับและ Download Template รูปแบบการพิมพ์
  • Template รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ [Download]
  • คำอธิบายการจัดเตรียมต้นฉบับ [Download]