ติดต่อสอบถาม

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร. 02-836-3004
E-mail : sci.rmutp@rmutp.ac.th