หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับพิจารณา

หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับพิจารณา เป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  3. วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
  4. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. นวัตกรรมการศึกษา

กำหนดการส่งผลงาน

เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)13  สิงหาคม   2563
วันสิ้นสุดรับบทความฉบับเต็ม 26  สิงหาคม   2563
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม28  สิงหาคม  2563
วันจัดงานประชุมวิชาการ31  สิงหาคม  2563