กำหนดการส่งผลงาน

เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)1 มิถุนายน - 10 สิงหาคม   2562
วันสิ้นสุดรับบทความฉบับเต็ม 10 สิงหาคม   2562
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม13 สิงหาคม  2562
วันจัดงานประชุมวิชาการ19  สิงหาคม  2562

กำหนดการจัดงาน

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

เวลากิจกรรม 
08.00 - 08.30 น.ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น.พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
09.30 - 10.00 น.พิธีประกาศมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
10.00 - 11.00 น.การบรรยายพิเศษ
11.00 - 12.00 น.การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (parallel session)

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม