NCONSCI

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คร้้งที่ 6
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

The 6th National Conference on Science, Technology and Innovation:
Bio-Circular-Green (BCG) and Global Climate Change

Scroll to Top