Proceedings

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 6 “เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” The 6th National Conference on Science, Technology and Innovation: Bio-Circular-Green (BCG) Economy and Global Climate Change

 

Scroll to Top