การตีพิมพ์บทความ

ผลงานวิจัยทุกเรื่องที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอ และมีการนำเสนอในงานประชุมวิชาการนี้ จะถูกนำมารวบรวมและจัดทำเป็นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) โดยมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์

หมายเหตุ : ผลงานจะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อผู้ส่งผลงานมาเข้าร่วมนำเสนอผลงานตามวันและเวลาที่กำหนดในการประชุมเท่านั้น

Scroll to Top