การเตรียมและการนำเสนอผลงาน

การนำเสนอด้วยการบรรยาย (Oral presentation)
 • ผู้นำเสนอผลงานเลือกนำเสนอผลงานในรูปแบบ online หรือ on-site จัดเตรียมสื่อการนำเสนอตามตามความเหมาะสม โดยนำเสนอเรื่องละ 10 นาที ซักถาม 5 นาที
การนำเสนอด้วยโปสเตอร์ (Poster presentation) จะถูกนำเสนอในรูปแบบ online โดยจัดเตรียมโปสเตอร์ ดังนี้
 • การจัดทำโปสเตอร์ ต้องมีขนาด A0 (เอ ศูนย์) เท่านั้น (ขนาด 90 x 120 เซนติเมตร)
 • การจัดทำโปสเตอร์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

  – ชื่อเรื่อง (ภาษาไทยและอังกฤษ)   
  – ชื่อผู้ทำวิจัยและหน่วยงาน    
  – บทคัดย่อ          
  – บทนำหรือหลักการและเหตุผล      
  – วิธีวิจัย                        
  – ผลการวิจัยและอภิปรายผล          
  – บทสรุป                             
  – กิตติกรรมประกาศ            
  – เอกสารอ้างอิง

 • อัดคลิปเสียงการนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที
  ส่ง poster และคลิปเสียงภาย มาที่ email : infosci@rmutp.ac.th  ภายในวันที่ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2566
การจัดเตรียมต้นฉบับโปรดดูตามตัวอย่างการเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับและ Download Template รูปแบบการพิมพ์
 • Template Full Paper [Download]
 • คำอธิบายการจัดเตรียมต้นฉบับ [Download]
 • Template Poster รูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับ [Download]
Scroll to Top