กำหนดส่งผลงาน

รับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)                    15 พฤษภาคม 2566

วันสิ้นสุดรับบทความฉบับเต็ม                          15 กรกฎาคม 2566

แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม                15 สิงหาคม 2566

วันจัดการประชุมวิชาการ                                24 สิงหาคม 2566

Scroll to Top