กำหนดการจัดงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 6
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
The 6th National Conference on Science, Technology and Innovation:
Bio-Circular-Green (BCG) Economy and Global Climate Change
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
บริเวณชั้น 5 ห้อง 9503 – 9505 (On-site และ Online)
Scroll to Top