ติดต่อสอบถาม

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทร. 02-836-3000 ต่อ 4159
E-mail : infosci@rmutp.ac.th​

Scroll to Top