สถานที่จัดงาน

จากสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Coronaviruses) อยู่ในปัจจุบัน ทีมงานผู้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ จึงจัดในรูปแบบผสมผสาน On-site และ Online

On-site: อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)
Online: ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

Scroll to Top