หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับพิจารณา

หัวข้องานวิจัยที่เปิดรับพิจารณา เป็นผลงานที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อน และเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้

  1. วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  3. วิศวกรรมศาสตร์และนวัตกรรม
  4. วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. นวัตกรรมการศึกษา

กำหนดการส่งผลงาน

เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)15 พฤษภาคม - 25  กรกฎาคม   2561
วันสิ้นสุดรับบทความฉบับเต็ม 25  กรกฎาคม   2561
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม10  สิงหาคม   2561
วันจัดงานประชุมวิชาการ17  สิงหาคม   2561

หน่วยงานสนับสนุนหรือภาคีเครือข่าย