วิทยากรกิตติมศักดิ์

ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ