กำหนดการส่งผลงาน

เปิดรับบทความฉบับเต็ม (Full Paper)15 พฤษภาคม - 25  กรกฎาคม   2561
วันสิ้นสุดรับบทความฉบับเต็ม 25  กรกฎาคม   2561
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม10  สิงหาคม   2561
วันจัดงานประชุมวิชาการ17  สิงหาคม   2561

กำหนดการจัดงาน

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561
เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)

เวลากิจกรรม 
08.00 - 08.30 น.ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น.พิธีเปิดงานประชุมวิชาการ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
09.30 - 10.00 น.พิธีประกาศมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
10.00 - 11.00 น.การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นวัตกรรมในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน
11.00 - 12.00 น.การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (parallel session)

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม