คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ดร.เสาวลักษณ์ อร่ามพงศานุวัต
  สาขาความเชี่ยวชาญด้าน  Machine Learning
  ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
  สาขาความเชี่ยวชาญ  วิทยาศาสตร์ศึกษา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์
  สาขาความเชี่ยวชาญ สถิติ
  มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผศ.ดร.ภญ.วริสา ปาริชาติกานนท์
  สาขาความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เภสัชศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ดร.ศิริชัย เตรียมล้ำเลิศ
  สาขาความเชี่ยวชาญ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ดร.นิชากรณ์ พันธ์คง
  สาขาความเชี่ยวชาญ  Recommendation, Information Technology
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • ผศ.ดร.สุนันทา สดศรี
  สาขาความเชี่ยวชาญ  Artificial Intelligence, Data Mining, Data Communication, Recommender Systems, Decision Support Systems, Social Network Analysis
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ดร.เจนสมุทร แสงพันธุ์
  สาขาความเชี่ยวชาญ  คณิตศาสตร์ศึกษา
  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.ชัชวาล ศรีภักดี
  สาขาความเชี่ยวชาญ  ฟิสิกส์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • อ.รพีพรรณ กองตูม
  สาขาความเชี่ยวชาญ เคมีวิเคราะห์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 • รศ.ดร.อุษณีย์ สีรวัฒน์
  สาขาความเชี่ยวชาญ  คณิตศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ดร.สิตานัน ธิติประเสริฐ
  สาขาความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีชีวภาพ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.ศุทธินี จริงจิตร
  สาขาความเชี่ยวชาญ  การจัดการสิ่งแวดล้อม
  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ผศ.ดร.ภศิชา ไชยแก้ว
  สาขาความเชี่ยวชาญ  Ecosystem service management
  Department of Environmental Science Faculty of Science Chulalongkorn University
 • ดร.วรพจน์ กนกกันฑพงษ์
  สาขาความเชี่ยวชาญ  Environmental and Hazardous Waste Management
  Department of Environmental Science Chulanlongkorn University
 • ดร.ภุมรินทร์ คำเดชศักดิ์
  สาขาความเชี่ยวชาญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมล้อม
  สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
 • ดร.สวนันท์ แดงประเสริฐ
  สาขาความเชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีการศึกษา, วิจัย
  ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ดร.สุรกิจ ปรางสร
  สาขาความเชี่ยวชาญ  เทคโนโลยีการศึกษา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์