ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

บุคลากรทะเบียนหลักสูตรบริการวิชาการแก่สังคมวิจัยและพัฒนาสหกิจศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาการจัดการความรู้ KMวิเทศสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาการขอกำหนดทางวิชาการคณะกรรมการ อนุกรรมการ งานวิชาการขั้นตอนการทำงาน Work Flow

นางศุภานัน ปิ่นเจริญ
Mrs.Suphanun Pincharoen
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าบริการวิชาการแก่สังคม
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าสหกิจศึกษา หัวหน้าทะเบียนและนายทะเบียน
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159  e-mail : suphanun.p@rmutp.ac.th


นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
Miss Ajchara chalermkeart
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าหลักสูตร
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าการจัดการความรู้ (KM)
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
e-mail : qa.sci.rmutp@gmail.com
นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล
Miss Nisakorn Nuamsrinuan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าวิจัยและพัฒนา
ปฏิบัติหน้าที่ : หัวหน้าเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ปฏิบัติหน้าที่ : ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
e-mail : nisakorn.n@rmutp.ac.th
นายณรัฐชัย แสงทองศรี
Mr. Naratchai Saengthongsri
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : บริการห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ : โสตทัศนูปกรณ์
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4211
e-mail : naratchai.s@rmutp.ac.th
นางสาวนัฎรีญา ดีละมัน
Miss Nutreeya Deelamun
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : บริการห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4189
e-mail : Nutreeya.d@rmutp.ac.th
นายประภินวิชฬ์ ทาวัน
Mr.praphinwich thawan
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ : ทะเบียน
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156, 4159
e-mail : Praphinwich.t@rmutp.ac.th
นายทนงศักดิ์ บุญญาณ
Mr. Tanongsak Bunyan
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ บริการห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม
ติดต่อ : 02-836-3000 ต่อ 4156,4159
e-mail : tanongsak.b@rmutp.ac.th

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิทินการศึกษา
 • การรับนักศึกษาเข้า
 • การสอบของนักศึกษา
 • การขอสอนชดเชย
 กลุ่มทะเบียนการศึกษา
 • ระเบียนนักศึกษา
 • เอกสารรับรองผลการศึกษา
 • ระบบทะเบียนของอาจารย์
 • การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียน สำหรับนักศึกษา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียน สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ปี พ.ศ.2559 (รหัสวิชา ST) หลักสูตร ปี พ.ศ.2555 (รหัสวิชา 02)
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
 • ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับรายวิชา > Click
 • ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร
 • ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับคณะ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ/ระเบียบ

ระเบียบเกี่ยวกับงานวิจัย มทร.พระนคร
แนวทางการทำวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ฐานข้อมูลงานวิจัย มทร.พระนคร
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563

 • โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2561

กองทุนเพื่อการวิจัย มทร.พระนคร
ผลงานวิจัยที่โดดเด่นและได้รับรางวัล ย้อนหลัง 5 ปี (2562-2558)

เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เส้นทางเดินเท้าที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยวในเมืองลพบุรี
สารต้านอนุมูลอิสระโดยรวมจากดอกไม้ไทยกินได้
การกำจัดโลหะหนักจากสารละลายโดยตัวดูดซับจากวัสดุชีวภาพ
การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนของสารสกัดจากใบฝรั่งและการเตรียมเจลล้างมือจากสารสกัดใบฝรั่ง
รูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา
การพัฒนาปูนดิบจากเปลือกหอยครางเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเปลือกมะพร้าวอ่อน
การศึกษาถิ่นอาศัยของพืชวงศ์โพโดสเต็มเอซีอี้
อิทธิพลของหมู่อิพอกไซด์ในยางธรรมชาติอิพอกไซด์ที่มีต่อการปรับปรุงสมบัติของพลาสติกชีวภาพ
สารสกัดจากสปอร์เห็ดหลินจือแดงจากวิสาหกิจชุมชนฟาร์มเห็ดกลางบ้าน จังหวัดปทุมธานี
การสำรวจ และวิเคราะห์องค์ประกอบของเสีย และแนวทางการใช้ของเสียอาหารทะเล ตลาดไทย จ.สมุทรสาคร
การใช้เถ้าจากเปลือกหอยลายเหลือทิ้งเพื่อปรับปรุงความร่วนซุยของดิน
การพัฒนาระบบปลูกผักไฮโรออร์แกนิคแบบอัตโนมัติ
การพัฒนาระบบเฝ้าสังเกตการแทรกตัวของน้ำเค็มสำหรับพื้นที่ปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี
การประเมินหลักสุตรรายวิชาหลักสถิติ (02-311-112)

เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง : การประเมินหลักสุตรรายวิชาหลักสถิติ (02-311-112)

การศึกษาความต้องการของการเปิดหลักสูตรวิชาการคิดและการแก้ปัญหา
โครงสร้างพีชคริต quotient pseudo d-algebras

เล่มวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง : โครงสร้างพีชคริต quotient pseudo d-algebras

การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนรายเดือนบริเวณประเทศไทยภายใต้ภาวะโลกร้อนโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
งานทรัพย์สินทางปัญญา

Infographic

ขั้นตอนการส่งขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัยและ
ขออนุมัติเบิกเงินงวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่

 

โครงการวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การรายงานความก้าวหน้า โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ทุนโครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557
ประกาศ มทร.พระนคร เรื่อง ระบบและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
แผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2562
แบบฟอร์ม มคอ.7 ปีการศึกษา 2562 ปริญญาตรี (เกณฑ์ปี 58)
แบบฟอร์มรายงานประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ
ระบบติดตามการพัฒนาคุณภาพภายใน (IQA - CDS)
ระบบ CHE QA 3D

รายงานผลการนำองค์ความรู้มาพัฒนาการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานอย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม : กิจกรรมการจัดการความรู้ KM ประจำปีการศึกษา 2563
หรือ คลิกลิงค์ที่นี่
ปีงบประมาณ 2564
ผังการดำเนินงานการจัดการความรู้
แผนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ
กำหนดการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2563
ปีงบประมาณ 2563
แผนองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ
ทะเบียนคลังความรู้ : การจัดการความรู้ (KM)

Infographic

ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา ประจำปี 2562

โรงเรียนเขมาภิรตาราม นนทบุรี โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อุุดรธานี โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
โรงเรียนขามแก่นนคร ขอนแก่น โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณธาราม) กรุงเทพฯ
โรงเรียนโพธิสารพิทยากร โรงเรียนบวรมงคล
โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บางขุนเทียน
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี
โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร นนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุลหลาบมัธยม)
โรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมารผดุงวิทย์ สุพรรณบุรี โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี โรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม
โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
การขอกำหนดทางวิชาการ
คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ.2558-2560
ประกาศ/ข้อบังคับ มทร.พระนคร
แผนผัง ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนงานคณะ

เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • แบบ ก.พ.อ. 03 จำนวน 10 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 15 ชุด)
 • เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน จำนวน 5 เล่ม (โดยวิธีพิเศษ 7 เล่ม)
 • ผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
 • ข้อมูลของผู้เสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอน (เอกสารหมายเลข 5) จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
 • สำเนาตารางสอนย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 1 ชุด
 • แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (มทร.พ.1) จำนวน 1 ชุด
 • หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
 • แบบรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
ประกาศ ก.พ.อ.
แนวปฏิบัติ
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
รูปแบบของการจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
แบบฟอร์มรับรองการเผยแพร่เอกสารประกอบการสอน คำสอน
ผู้ประสานงาน
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ  โทร 02-836-3000 เบอร์ภายใน 4156, 4159 E-mail: qa.sci.rmutp@gmail.com

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
ภาระงานขั้นต่ำและแนวทางติดตามผลงานวิชาการ
ขั้นตอนการเสนอพิจารณาตำราหรือหนังสือ เพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ ปี 2561 (งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 1,052 total views,  16 views today