งานวางแผนและพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแผนยุทธศาสตร์คณะแผนปฏิบัติราชการบริหารครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างบริหารความเสี่ยงปฏิทินการดำเนินจัดโครงการแบบฟอร์มงานแผน
 แผนยุทธศาสตร์คณะ 
 บริหารครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 
  • xxx
 บริหารความเสี่ยง 
  • ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แบบฟอร์มงานแผน  แบบฟอร์มงบประมาณรายได้ แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย

ข้อมูลเก่า

แผนปฏิบัติราชการประจำปี