ฝ่ายบริหารทั่วไป และงานวางแผนและพัฒนา

บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคลการเงินพัสดุบริหารทรัพย์สินและจัดการรายได้สื่อสารองค์กรอาคารสถานที่และยานพาหนะเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์แผนยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณบริหารความเสี่ยงบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างติดตามและประเมินผลดาวน์โหลดแบบฟอร์มขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)
pattalaneeชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางพัทลาณี วรดิษฐ์
Mrs.Pattalanee Waradith
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา
หัวหน้าแผนยุทธศาสตร์
หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าติดตามและประเมินผล
หัวหน้าบริหารความเสี่ยง
หัวหน้าบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
02-836-3000 ต่อ 4194
pattalanee@hotmail.com
suriyoชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายสุริโย ก่อวาณิชกุล
Mr.Suriyo Korwanitchchakul
บุคลากร ปฏิบัติการ
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
02-8363000 ต่อ 4194
suriyo.k@rmutp.ac.th
worชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายวรวุฒิ สาสิงห์
Mr. Worawut Sasing
บุคลากร ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคล
02-836-3000 ต่อ 4194
worawut.s@rmutp.ac.th
orrawanชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวอรวรรณ มุกนนท์
Miss Orrawan Mooknon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้าสื่อสารองค์กร
02-836-3000 ต่อ 4155
orrawan.m@rmutp.ac.th
sairungชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย
Miss Sairung Keawnoi
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่สื่อสารองค์กร
02-836-3000 ต่อ 4155
sairung.k@rmutp.ac.th
suwannaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวสุวรรณา โย้วเพ้ง
Miss Suwanna Yopeng
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าการบัญชี
02-836-3000 ต่อ 4157
suwanna.y@rmutp.ac.th
charitaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวชลิตา อินสะโร
Miss Chalita Insaro
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หัวหน้าการเงิน
02-836-3000 ต่อ 4157
chalita.i@rmutp.ac.th
yaowapaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวเยาวภา เทวะผลิน
Miss Yaowapa Thewaphalin
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่การเงิน
02-836-3000 ต่อ 4157
yaowapa.t@rmutp.ac.th
ซูไฮบ๊ะชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ
Miss Suhaibah Doloh
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
02-836-3000 ต่อ 4194
suhaibah.d@rmutp.ac.th
ศิริพรชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวศิริพร บัวสีตัน
Miss Siriporn Buaseetun
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
02-836-3000 ต่อ 4194
siriporn.bu@rmutp.ac.th
kungชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวสุนันทา แก้วกระจ่าง
Miss Sunanta Kaewkrajang
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
หัวหน้าพัสดุ
02-836-3000 ต่อ 4194
sunanta.k@rmutp.ac.th
suwapha
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อ
e-mail
นางสาวสุวภา น้อยจาก
Miss suwapha Noichark
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
พัสดุ
บริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้
บริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
บริหารความเสี่ยง
02-836-3000 ต่อ 4194
Suwapha.n@rmutp.ac.th
Samakชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายสมัคร นาคเกษม
Mr.Samak Nakkasame
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4155
samak.n@rmutp.ac.th
Pathtornชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายภัทธร ภักดีทัยวิรสุข
Mr.Pathtorn Pakdeetaivirasookh
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4155
-
Kulapชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางกุหลาบ นาคเกษม
Mrs.Kulap Nakkasem
พนักงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4155
-
kaiชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นาย มงคล พรหมวิจิตร์
Mr.Mongkol Promwijit
จ้างเหมา บริการพนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4155
-
rathชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายธวัจรัตน์ สิริวรไพศาล
Mr.Thawatrath Siriworapaisan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ สารบรรณ
02-836-3000 ต่อ 4186
Thawatrath.s@rmutp.ac.th
kaiชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวณราธินี เขื่อนแก้ว
Miss Narathinee Khueankaew
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่ สารบรรณ
02-836-3000 ต่อ 4186
-

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยการขอเครื่องราชฯ

มาตรฐานภาระวิชาการ

ระเบียบข้าราชการ

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของบุคลากรสายสนับสนุน

ระเบียบ ข้อบังคับ ลูกจ้างชั่วคราว

การหารือกองบริหารงานบุคคล

กรอบกำลังอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-2564

ระเบียบทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

ประกาศ ก.พ.อ.เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการคลัง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการศึกษา

กองทุนพัฒนาบุคลากร
1.ระเบียบ

2.คำสั่ง

3.ประกาศ

แนวทางปฏิบัติการลาไปทัศนศึกษาต่างประเทศ (สายวิชาการ)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน)

Download (PPTX, 101KB)

เอกสารประกอบการเบิก แบบฟอร์ม

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จฯ (KPI)  ประจำปี 2561

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จฯ (KPI)  ประจำปี 2562

แผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์คณะ

ปฏิทินการดำเนินจัดโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วันที่ดำเนินการ
จัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เดือน พฤศจิกายน 60
   1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพเรื่องระบบและกลไกด้านการประกัน คุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 พย.60 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการฯ
   2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 13-14 และ 20-22 พย..60 งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษา
   3 โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรบริการอบรมการใช้งานAndroid เบื่องต้นสำหรับ ผู้สูงอายุ) 18 – 19 พย.60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   4 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 12 27 พย – 9 ธค.60 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
   5 โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 28 พย.60 งานสหกิจ ฝ่ายวิชาการฯ
   6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย 29 พย.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
          เดือน ธันวาคม 60
   7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ 12 – 14 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
   8 โครงการพัฒนาศักยภาพวัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 29 ธค.60 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ
   9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน 23 – 24 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
   10 โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเรียนรู้ทศวรรษที่ 21 23-24 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 26 ธค.60 งานแผนงานฯฝ่ายบริหารฯ
          เดือน มกราคม 61
   12 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม          26 มค.61 งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
  13 โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ            26 มค.61 งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
         เดือน กุมภาพันธ์ 61
  14 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 – 27 กพ.61 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   15 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 – 25 กพ.61 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          เดือน มีนาคม 61
  16 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-16 มีค.61 ฝ่ายวิชาการฯ
   17 โครงการอบรมการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่ สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  มีนาคม 61 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการฯ อ.ชัชวาล
  18 โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี   มีนาคม 61 งานบริการวิชาการฝ่ายวิชาการฯ
          เดือน สิงหาคม 61
   19 โครงการประชุมแห่งชาติและนิทรรศการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม (The National Conference & Exhibition Integrated Science and Engineeing Technotofy) 15 สค.61 ฝ่ายวิชาการฯ
   20 โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ 15 สค.61 ฝ่ายวิชาการฯ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบฟอร์มงบประมาณรายได้

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย

แบบฟอร์ม แบบ ปค.5

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

แบบฟอร์ม
บริหารความเสี่ยง

แบบฟอร์มงานบริการวิชาการแก่สังคม

แบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มงานอาคารและยานพาหนะ

การเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนสายวิชาการ..NEW..

แบบฟอร์มงานบุคลากร

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

สวัสดิการขอรับเงินสงเคราะห์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มงานการเงิน