งานบริหารทั่วไป และงานวางแผนและพัฒนา

บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคลการเงินพัสดุบริหารทรัพย์สินและจัดการรายได้สื่อสารองค์กรอาคารสถานที่และยานพาหนะเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์แผนยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างติดตามและประเมินผลดาวน์โหลดแบบฟอร์มขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)
suwannaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางสาวสุวรรณา โย้วเพ้ง
Miss Suwanna Yopeng
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา
หัวหน้าการบัญชี
02-836-3000 ต่อ 4601
suwanna.y@rmutp.ac.th
suriyoชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายสุริโย ก่อวาณิชกุล
Mr.Suriyo Korwanitchchakul
บุคลากร ปฏิบัติการ
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
02-8363000 ต่อ 4605
suriyo.k@rmutp.ac.th
worชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายวรวุฒิ สาสิงห์
Mr. Worawut Sasing
บุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคล
02-836-3000 ต่อ 4605
worawut.s@rmutp.ac.th
orrawanชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวอรวรรณ มุกนนท์
Miss Orrawan Mooknon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้าสื่อสารองค์กร
02-836-3000 ต่อ 4610
orrawan.m@rmutp.ac.th
sairungชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย
Miss Sairung Keawnoi
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่สื่อสารองค์กร
02-836-3000 ต่อ 4610
sairung.k@rmutp.ac.th
charitaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวชลิตา อินสะโร
Miss Chalita Insaro
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หัวหน้าการเงิน
02-836-3000 ต่อ 4602
chalita.i@rmutp.ac.th
yaowapaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวเยาวภา เทวะผลิน
Miss Yaowapa Thewaphalin
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่การเงิน
02-836-3000 ต่อ 4601
yaowapa.t@rmutp.ac.th
สำเริงชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายสำเริง นิ่มอนงค์
Mr.Samloeng Nimanong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่การเงิน
02-836-3000 ต่อ 4601
somloeng@gmail.com
ซูไฮบ๊ะชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ
Miss Suhaibah Doloh
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ และปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
02-836-3000 ต่อ 4612
suhaibah.d@rmutp.ac.th
kungชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวสุนันทา แก้วกระจ่าง
Miss Sunanta Kaewkrajang
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
หัวหน้าพัสดุ
02-836-3000 ต่อ 4604
sunanta.k@rmutp.ac.th
ศิริพรชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวศิริพร บัวสีตัน
Miss Siriporn Buaseetun
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
02-836-3000 ต่อ 4604
siriporn.bu@rmutp.ac.th
เปิ้ลชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายสมัคร นาคเกษม
Mr.Samak Nakkasame
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
samak.n@rmutp.ac.th
คมจักรชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายคมจักร คำเสียง
Mr. Komjak Kamsiang
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่อาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
komjak.k@rmutp.ac.th
ภัทธรชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายภัทธร ภักดีทัยวิรสุข
Mr.Pathtorn Pakdeetaivirasookh
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
-
rujiraชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางรุจิรา สองน้อง
Mrs.Rujira Songnoi
พนักงานสถานที่
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
-
กุหลาบชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางกุหลาบ นาคเกษม
Mrs.Kulap Nakkasem
พนักงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
-
pattalaneeชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อ
e-mail
นางพัทลาณี วรดิษฐ์
Mrs.Pattalanee Waradith
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
หัวหน้าแผนยุทธศาสตร์
หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าติดตามและประเมินผล
และหัวหน้าบริหารความเสี่ยง
02-836-3000 ต่อ 4605
pattalanee@hotmail.com
waleeratชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาววลีรัตน์ คุณสมบัติ
Miss.Waleerat Kunnasombut
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่สารบรรณ
02-836-3000 ต่อ 4605
waleerat.k@rmutp.ac.th

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอเครื่องราชฯ

มาตรฐานภาระวิชาการ

ระเบียบข้าราชการ

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ

ระเบียบ ข้อบังคับ ลูกจ้างชั่วคราว

กรอบกำลังอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-2564

ระเบียบทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

ประกาศ ก.พ.อ.เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการคลัง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการศึกษา

กองทุนพัฒนาบุคลากร
1.ระเบียบ

2.คำสั่ง

3.ประกาศ

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ..NEW..

Download (PPTX, 101KB)

เอกสารประกอบการเบิก แบบฟอร์ม

 

 

 

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

แผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์คณะ

ปฏิทินการดำเนินจัดโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วันที่ดำเนินการ
จัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เดือน พฤศจิกายน 60
   1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพเรื่องระบบและกลไกด้านการประกัน คุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 พย.60 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการฯ
   2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 13-14 และ 20-22 พย..60 งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษา
   3 โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรบริการอบรมการใช้งานAndroid เบื่องต้นสำหรับ ผู้สูงอายุ) 18 – 19 พย.60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   4 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 12 27 พย – 9 ธค.60 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
   5 โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 28 พย.60 งานสหกิจ ฝ่ายวิชาการฯ
   6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย 29 พย.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
          เดือน ธันวาคม 60
   7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ 12 – 14 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
   8 โครงการพัฒนาศักยภาพวัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 29 ธค.60 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ
   9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน 23 – 24 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
   10 โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเรียนรู้ทศวรรษที่ 21 23-24 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 26 ธค.60 งานแผนงานฯฝ่ายบริหารฯ
          เดือน มกราคม 61
   12 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม          26 มค.61 งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
  13 โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ            26 มค.61 งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
         เดือน กุมภาพันธ์ 61
  14 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 – 27 กพ.61 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   15 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 – 25 กพ.61 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          เดือน มีนาคม 61
  16 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-16 มีค.61 ฝ่ายวิชาการฯ
   17 โครงการอบรมการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่ สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  มีนาคม 61 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการฯ อ.ชัชวาล
  18 โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี   มีนาคม 61 งานบริการวิชาการฝ่ายวิชาการฯ
          เดือน สิงหาคม 61
   19 โครงการประชุมแห่งชาติและนิทรรศการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม (The National Conference & Exhibition Integrated Science and Engineeing Technotofy) 15 สค.61 ฝ่ายวิชาการฯ
   20 โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ 15 สค.61 ฝ่ายวิชาการฯ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

แบบฟอร์มงบประมาณรายได้

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย

แบบฟอร์มงานบริการวิชาการแก่สังคม

แบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มงานอาคารและยานพาหนะ

แบบฟอร์มงานบุคลากร

สวัสดิการขอรับเงินสงเคราะห์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มงานการเงิน