งานบริหารทั่วไป และงานวางแผนและพัฒนา

บุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคลการเงินพัสดุบริหารทรัพย์สินและจัดการรายได้สื่อสารองค์กรอาคารสถานที่และยานพาหนะเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์แผนยุทธศาสตร์แผนงานและงบประมาณบริหารความเสี่ยงบริหารครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างติดตามและประเมินผลดาวน์โหลดแบบฟอร์มขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)
suwannaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางสาวสุวรรณา โย้วเพ้ง
Miss Suwanna Yopeng
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและงานวางแผนและพัฒนา
หัวหน้าการบัญชี
02-836-3000 ต่อ 4601
suwanna.y@rmutp.ac.th
suriyoชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายสุริโย ก่อวาณิชกุล
Mr.Suriyo Korwanitchchakul
บุคลากร ปฏิบัติการ
หัวหน้าบริหารงานบุคคล
02-8363000 ต่อ 4605
suriyo.k@rmutp.ac.th
worชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายวรวุฒิ สาสิงห์
Mr. Worawut Sasing
บุคลากร ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่บริหารงานบุคคล
02-836-3000 ต่อ 4605
worawut.s@rmutp.ac.th
orrawanชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวอรวรรณ มุกนนท์
Miss Orrawan Mooknon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้าสื่อสารองค์กร
02-836-3000 ต่อ 4610
orrawan.m@rmutp.ac.th
sairungชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย
Miss Sairung Keawnoi
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่สื่อสารองค์กร
02-836-3000 ต่อ 4610
sairung.k@rmutp.ac.th
charitaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวชลิตา อินสะโร
Miss Chalita Insaro
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
หัวหน้าการเงิน
02-836-3000 ต่อ 4602
chalita.i@rmutp.ac.th
yaowapaชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวเยาวภา เทวะผลิน
Miss Yaowapa Thewaphalin
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่การเงิน
02-836-3000 ต่อ 4601
yaowapa.t@rmutp.ac.th
สำเริงชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายสำเริง นิ่มอนงค์
Mr.Samloeng Nimanong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่การเงิน
02-836-3000 ต่อ 4601
somloeng@gmail.com
ซูไฮบ๊ะชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ
Miss Suhaibah Doloh
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ และปฏิบัติหน้าที่พัสดุ
02-836-3000 ต่อ 4612
suhaibah.d@rmutp.ac.th
kungชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวสุนันทา แก้วกระจ่าง
Miss Sunanta Kaewkrajang
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
หัวหน้าพัสดุ
02-836-3000 ต่อ 4604
sunanta.k@rmutp.ac.th
ศิริพรชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวศิริพร บัวสีตัน
Miss Siriporn Buaseetun
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์
02-836-3000 ต่อ 4604
siriporn.bu@rmutp.ac.th
เปิ้ลชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายสมัคร นาคเกษม
Mr.Samak Nakkasame
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
หัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
samak.n@rmutp.ac.th
คมจักรชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายคมจักร คำเสียง
Mr. Komjak Kamsiang
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่อาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
komjak.k@rmutp.ac.th
ภัทธรชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายภัทธร ภักดีทัยวิรสุข
Mr.Pathtorn Pakdeetaivirasookh
พนักงานขับรถยนต์
ปฏิบัติหน้าที่ยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
-
rujiraชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางรุจิรา สองน้อง
Mrs.Rujira Songnoi
พนักงานสถานที่
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
-
กุหลาบชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางกุหลาบ นาคเกษม
Mrs.Kulap Nakkasem
พนักงานทั่วไป
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
02-836-3000 ต่อ 4610
-
pattalaneeชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อ
e-mail
นางพัทลาณี วรดิษฐ์
Mrs.Pattalanee Waradith
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
หัวหน้าแผนยุทธศาสตร์
หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าติดตามและประเมินผล
และหัวหน้าบริหารความเสี่ยง
02-836-3000 ต่อ 4605
pattalanee@hotmail.com
waleeratชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาววลีรัตน์ คุณสมบัติ
Miss.Waleerat Kunnasombut
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่สารบรรณ
02-836-3000 ต่อ 4605
waleerat.k@rmutp.ac.th

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตร ว่าด้วยการขอเครื่องราชฯ

มาตรฐานภาระวิชาการ

ระเบียบข้าราชการ

เกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ

ระเบียบ ข้อบังคับ ลูกจ้างชั่วคราว

การหารือกองบริหารงานบุคคล

กรอบกำลังอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2561-2564

ระเบียบทุนการศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

ประกาศ ก.พ.อ.เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการคลัง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานผลการศึกษา

กองทุนพัฒนาบุคลากร
1.ระเบียบ

2.คำสั่ง

3.ประกาศ

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (สายสนับสนุน)

Download (PPTX, 101KB)

เอกสารประกอบการเบิก แบบฟอร์ม

ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ

เอกสารคู่มือดัชนีชี้วัดความสำเร็จฯ (KPI)

ดัชนีชี้วัดวามสำเร็จฯ (KPI) สายวิชาการ

ดัชนีชี้วัดวามสำเร็จฯ (KPI) สายสนับสนุน

แผนปฏิบัติราชการ

แผนยุทธศาสตร์คณะ

ปฏิทินการดำเนินจัดโครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วันที่ดำเนินการ
จัดโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
เดือน พฤศจิกายน 60
   1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพเรื่องระบบและกลไกด้านการประกัน คุณภาพสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 พย.60 งานประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการฯ
   2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 13-14 และ 20-22 พย..60 งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษา
   3 โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์(หลักสูตรบริการอบรมการใช้งานAndroid เบื่องต้นสำหรับ ผู้สูงอายุ) 18 – 19 พย.60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   4 โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร “พระนครเกมส์” ครั้งที่ 12 27 พย – 9 ธค.60 งานกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา
   5 โครงการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 28 พย.60 งานสหกิจ ฝ่ายวิชาการฯ
   6 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย 29 พย.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
          เดือน ธันวาคม 60
   7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาและอาจารย์ 12 – 14 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
   8 โครงการพัฒนาศักยภาพวัสดุศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 29 ธค.60 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ
   9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน 23 – 24 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ
   10 โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเรียนรู้ทศวรรษที่ 21 23-24 ธค.60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 26 ธค.60 งานแผนงานฯฝ่ายบริหารฯ
          เดือน มกราคม 61
   12 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม          26 มค.61 งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
  13 โครงการนักสิ่งแวดล้อมรวมใจใฝ่เรียนรู้ตามรอยพ่อ            26 มค.61 งานศิลปวัฒนธรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา
         เดือน กุมภาพันธ์ 61
  14 โครงการอบรมสัมมนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 26 – 27 กพ.61 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   15 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการของนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 24 – 25 กพ.61 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
          เดือน มีนาคม 61
  16 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14-16 มีค.61 ฝ่ายวิชาการฯ
   17 โครงการอบรมการจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่ สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  มีนาคม 61 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการฯ อ.ชัชวาล
  18 โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี   มีนาคม 61 งานบริการวิชาการฝ่ายวิชาการฯ
          เดือน สิงหาคม 61
   19 โครงการประชุมแห่งชาติและนิทรรศการบูรณาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรม (The National Conference & Exhibition Integrated Science and Engineeing Technotofy) 15 สค.61 ฝ่ายวิชาการฯ
   20 โครงการการนำเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ-ต่างประเทศ 15 สค.61 ฝ่ายวิชาการฯ

แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

แบบฟอร์มงบประมาณรายได้

แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่าย

แบบฟอร์มงานบริการวิชาการแก่สังคม

แบบฟอร์มงานประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มงานอาคารและยานพาหนะ

แบบฟอร์มงานบุคลากร

แบบคำขอมีบัตรประจำตัว

สวัสดิการขอรับเงินสงเคราะห์

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มงานการเงิน