งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

บุคลากรฝ่ายทะเบียนหลักสูตรวิจัยและพัฒนาบริการวิชาการแก่สังคมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาวิเทศสัมพันธ์การจัดการความรู้สหกิจศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาการขอกำหนดทางวิชาการคณะกรรมการ/อนุกรรมการ@งานวิชาการขั้นตอนการทำงาน (Work Flow)
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นางศุภานัน ปิ่นเจริญ
Mrs.Suphanun Pincharoen
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าบริการวิชาการแก่สังคม
และหัวหน้าสหกิจศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
suphanun.p@rmutp.ac.th
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
Miss Ajchara chalermkeart
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหลักสูตร
และหัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
qa.sci.rmutp@gmail.com
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสุกัญญา พินิจเวชการ
Mrs.Sukanya Pinichvechkan
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าทะเบียน
02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
noinoi2209@hotmail.com
kanawutชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
Dr.Kanawut Inkaew
อาจารย์
หัวหน้าวิเทศสัมพันธ์
และหัวหน้าการจัดการความรู้ (KM)
02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
kanawut.i@rmutp.ac.th
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นายธนวัฒน์ เศรษฐธีรโชติ
Mr. Thanawat Seathateerachot
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่บริการห้องปฏิบัติการ
02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
thanawat.s@rmutp.ac.th
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล
Miss Nisakorn Nuamsrinuan
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานวิเทศสัมพันธ์
02-836-3000 ต่อ 4156 , 4159
nisakorn.n@rmutp.ac.th
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิทินการศึกษา
 • การรับนักศึกษาเข้า
 • การสอบของนักศึกษา
 • การขอสอนชดเชย
 กลุ่มทะเบียนการศึกษา
 • ระเบียนนักศึกษา
 • เอกสารรับรองผลการศึกษา
 • ระบบทะเบียนของอาจารย์
 • การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียน
สำหรับนักกษา …new…

 

 

 

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ปี พ.ศ.2559 (รหัสวิชา ST) หลักสูตร ปี พ.ศ.2555 (รหัสวิชา 02)
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
 • ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับรายวิชา > Click
 • ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร
 • ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับคณะ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ/ระเบียบ
กองทุนเพื่อวิจัย มทร.พระนคร
แนวทางการทำวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินวิจัยและพัฒนา

>> ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณรายจ่าย)

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
 1) โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร บริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ)  ชุมชนบางซื่อ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18-19 พ.ย. 2560
2) โครงการอบรมจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 22-23 มีนาคม 2561
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน  ร.ร.ปางปลาม้าสูงสุมาลย์ผดุงวิทย์ อ.ปางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 ธ.ค. 2560
4) โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 9 มี.ค. 61 และ 15 มี.ค.61คณาจารย์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ปี พ.ศ.2558-2560
ประกาศ/ข้อบังคับ มทร.พระนคร
แผนผัง ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ส่วนงานคณะ

เอกสารประกอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • แบบ ก.พ.อ. 03 จำนวน 10 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 15 ชุด)
 • เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน จำนวน 5 เล่ม (โดยวิธีพิเศษ 7 เล่ม)
 • ผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
 • ข้อมูลของผู้เสนอขอรับการประเมินความสามารถในการสอน (เอกสารหมายเลข 5) จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
 • สำเนาตารางสอนย้อนหลัง 3 ปี จำนวน 1 ชุด
 • แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (มทร.พ.1) จำนวน 1 ชุด
 • หลักฐานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
 • แบบรับรองการมีส่วนร่วมผลงานทางวิชาการ จำนวน 5 ชุด (โดยวิธีพิเศษ 7 ชุด)
ประกาศ ก.พ.อ.
แนวปฏิบัติ
แบบฟอร์มขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ
รูปแบบของการจัดทำเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน
ผู้ประสานงาน
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ  โทร 02-836-3004 เบอร์ภายใน 4616, 4617 E-mail: qa.sci.rmutp@gmail.com

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
ภาระงานขั้นต่ำและแนวทางติดตามผลงานวิชาการ
ขั้นตอนการเสนอพิจารณาตำราหรือหนังสือ เพื่อการรับรองคุณภาพผลงานวิชาการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ ปี 2561 (งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ)