ฝ่ายวิชาการและวิจัย (Academic and Research)

ยินดีต้อนรับงานบริการวิชาการแก่สังคมวิจัยและพัฒนางานหลักสูตรงานทะเบียนและประมวลผลงานเทคโนโลยีการศึกษางานวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายวิชาการงานจัดการความรู้งานสหกิจศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

>> ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณรายจ่าย)

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ
 1) โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร บริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีนาคม 2561
2) โครงการอบรมจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2561
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มีนาคม 2561
4) โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ กุมภาพันธ์ 2561
โครงสร้างหลักสูตรวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาเฉพาะ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานทะเบียนการศึกษา
 • งานสารบรรณ
 • ปฏิทินการศึกษา
 • ตารางสอน-ตารางสอบ
 • การรับนักศึกษาเข้า
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การสอบของนักศึกษา
 • การขอสอนชดเชย
 • ระเบียนนักศึกษา
 • เอกสารรับรองผลการศึกษา
 • ระบบทะเบียนของอาจารย์
 • การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผล

สำหรับนักศึกษา – แบบคำร้องทั่วไป  [DOC]  [PDF]
– แบบขอเรียนเทียบโอนรายวิชา
สำหรับอาจารย์ – แบบขอสอนชดเชย
– แบบนำส่งข้อสอบ
– ใบปะหน้าซองข้อสอบ
– ใบปะหน้ากระดาษคำตอบ
– คำชี้แจงและแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบ ปลายภาคเรียน

งานหลักสูตร

 • แบบ
 • แบบ
 • แบบ
 • แบบ

งานประกันคุณภาพ

 • แบบ
 • แบบ
 • แบบ
 • แบบ

งานวิจัยและพัฒนา

 • แบบ
 • แบบ
 • แบบ
 • แบบ