งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

ยินดีต้อนรับทะเบียนหลักสูตรวิจัยและพัฒนาบริการวิชาการแก่สังคมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาวิเทศสัมพันธ์การจัดการความรู้สหกิจศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มคณะกรรมการ/อนุกรรมการ@งานวิชาการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  กลุ่มทะเบียนการศึกษา
 • ระเบียนนักศึกษา
 • เอกสารรับรองผลการศึกษา
 • ระบบทะเบียนของอาจารย์
 • การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

>> ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณรายจ่าย)

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
 1) โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร บริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ)  ชุมชนบางซื่อ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18-19 พ.ย. 2560
2) โครงการอบรมจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2561
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน  ร.ร.ปางปลาม้าสูงสุมาลย์ผดุงวิทย์ อ.ปางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 ธ.ค. 2560
4) โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 9 มี.ค. 61 และ 15 มี.ค.61

>>ลักษณะงาน

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นส่วนงานที่คอยให้บริการ สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  คอมพิวเตอร์แบบพกพา ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ระบบเครือข่าย (ระบบอินเตอร์เน็ต) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
 • แก้ปัญหา บริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อมูลส่วนงานต่างๆ ภายในฝ่ายวิชาการและวิจัย เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เว็บไซต์สหกิจศึกษาและเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา

>> แบบฟอร์มการให้บริการด้าน Hardware และ software

ทะเบียน
 สำหรับนักศึกษา
 • แบบคำร้องทั่วไป
 • แบบคำร้องขอเปิดวิชาเรียน
 • แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
 • แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแก้ระดับคะแนน มส.(I)
 • แบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • แบบขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
 • แบบขอลงทะเบียน/ชำระเงินล่าช้า
 • แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ
 • แบบขอ เพิ่ม/เปลี่ยน/ถอน/ลงทะเบียน
 • ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
 • คำร้องขออนุญาตสอบทดแทน
 • ใบคำร้องขอรับบัตรเข้าห้องสอบ
 • ใบลา
 • แบบขอลาออก
 • แบบลาพักการศึกษา
 • แบบขอเอกสารการศึกษา
 สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
หลักสูตร บริการวิชาการแก่สังคม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ ปี 2561 (งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ)