งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ

บุคลากรฝ่ายทะเบียนหลักสูตรวิจัยและพัฒนาบริการวิชาการแก่สังคมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาวิเทศสัมพันธ์การจัดการความรู้สหกิจศึกษาประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการ/อนุกรรมการ@งานวิชาการ
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่


ติดต่อ
e-mail
นางศุภานัน ปิ่นเจริญ
Mrs.Suphanun Pincharoen
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้างานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ
หัวหน้าบริการวิชาการแก่สังคม
และหัวหน้าสหกิจศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4616 , 4617
suphanun.p@rmutp.ac.th
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ
Miss Ajchara chalermkeart
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าหลักสูตร
และหัวหน้าประกันคุณภาพการศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4616 , 4617
qa.sci.rmutp@gmail.com
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสุกัญญา พินิจเวชการ
Mrs.Sukanya Pinichvechkan
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าทะเบียน
02-836-3000 ต่อ 4616 , 4617
noinoi2209@hotmail.com
kanawutชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่

ติดต่อ
e-mail
ดร.คณาวุฒิ อินทร์แก้ว
Dr.Kanawut Inkaew
อาจารย์
หัวหน้าวิเทศสัมพันธ์
และหัวหน้าการจัดการความรู้ (KM)
02-836-3000 ต่อ 4616 , 4617
kanawut.i@rmutp.ac.th
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวรัชดาวรรณ คงยัง
Miss Ratchadawan Kongyoung
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หัวหน้าเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
02-836-3000 ต่อ 4625, 4626
ratchadawan.k@rmutp.ac.th
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวศศิมา เตรียมวิจารณ์กุล
Miss Sasima Triamwichankun
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
งานวิจัยและพัฒนา
งานบริการวิชาการแก่สังคม
02-836-3000 ต่อ 4616 , 4617
sasima.t@rmutp.ac.th
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง
ปฏิบัติหน้าที่
ติดต่อ
e-mail
นางสาวอรสา ฉายแสง
Miss Orasa Chaisaeng
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่บริการห้องปฏิบัติการ
02-836-3000 ต่อ 4627
orasa.c@rmutp.ac.th
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • ปฏิทินการศึกษา
 • การรับนักศึกษาเข้า
 • การสอบของนักศึกษา
 • การขอสอนชดเชย
 กลุ่มทะเบียนการศึกษา
 • ระเบียนนักศึกษา
 • เอกสารรับรองผลการศึกษา
 • ระบบทะเบียนของอาจารย์
 • การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียน
สำหรับนักศึกษา …new…

 

สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างหลักสูตรวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ปี พ.ศ.2559 (รหัสวิชา ST) หลักสูตร ปี พ.ศ.2555 (รหัสวิชา 02)
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
 • ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับรายวิชา > Click
 • ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับหลักสูตร
 • ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ระดับคณะ
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ/ระเบียบ
กองทุนเพื่อวิจัย มทร.พระนคร
แนวทางการทำวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินวิจัยและพัฒนา

>> ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณรายจ่าย)

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ
 1) โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร บริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ)  ชุมชนบางซื่อ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18-19 พ.ย. 2560
2) โครงการอบรมจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 22-23 มีนาคม 2561
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน  ร.ร.ปางปลาม้าสูงสุมาลย์ผดุงวิทย์ อ.ปางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 15 ธ.ค. 2560
4) โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ 9 มี.ค. 61 และ 15 มี.ค.61

>>ลักษณะงาน

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นส่วนงานที่คอยให้บริการ สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  คอมพิวเตอร์แบบพกพา ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ระบบเครือข่าย (ระบบอินเตอร์เน็ต) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
 • แก้ปัญหา บริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อมูลส่วนงานต่างๆ ภายในฝ่ายวิชาการและวิจัย เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เว็บไซต์สหกิจศึกษาและเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา

>> แบบฟอร์มการให้บริการด้าน Hardware และ software
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ ปี 2561 (งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ)