ฝ่ายวิชาการและวิจัย (Academic and Research)

ยินดีต้อนรับงานบริการวิชาการแก่สังคมวิจัยและพัฒนางานหลักสูตรงานทะเบียนและประมวลผลงานเทคโนโลยีการศึกษางานวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายวิชาการงานจัดการความรู้งานสหกิจศึกษางานประกันคุณภาพการศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ

>> ปีงบประมาณ 2561 (งบประมาณรายจ่าย)

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่ ผู้รับผิดชอบโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ
 1) โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร บริการอบรมการใช้งาน Android เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 18-19 พ.ย. 2560
2) โครงการอบรมจัดระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Moodle ให้แก่สถานศึกษาหรือบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ มีนาคม 2561
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัสดุในชีวิตประจำวัน สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม มีนาคม 2561
4) โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : โครงการการผลิตไวน์จากกล้วยเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมฯ กุมภาพันธ์ 2561

โครงสร้างหลักสูตรวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

 กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป  กลุ่มงานทะเบียนการศึกษา
 • งานสารบรรณ
 • ปฏิทินการศึกษา
 • ตารางสอน-ตารางสอบ
 • การรับนักศึกษาเข้า
 • การเทียบโอนผลการเรียน
 • การสอบของนักศึกษา
 • การขอสอนชดเชย
 • ระเบียนนักศึกษา
 • เอกสารรับรองผลการศึกษา
 • ระบบทะเบียนของอาจารย์
 • การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา

>>ลักษณะงาน

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นส่วนงานที่คอยให้บริการ สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในองค์กร เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

 • ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  คอมพิวเตอร์แบบพกพา ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งโปรแกรมสำเร็จรูป และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง
 • ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน ระบบเครือข่าย (ระบบอินเตอร์เน็ต) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
 • แก้ปัญหา บริการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุกรณ์ต่อพ่วงที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำข้อมูลส่วนงานต่างๆ ภายในฝ่ายวิชาการและวิจัย เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เว็บไซต์สหกิจศึกษาและเว็บไซต์ประกันคุณภาพการศึกษา

>> แบบฟอร์มการให้บริการด้าน Hardware และ software

งานทะเบียนและประมวลผล
»» สำหรับนักศึกษา

 • แบบคำร้องทั่วไป
 • แบบคำร้องขอเปิดวิชาเรียน
 • แบบคำร้องขอเทียบโอนรายวิชา
 • แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเพื่อแก้ระดับคะแนน มส.(I)
 • แบบขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • แบบขอคืนสภาพกลับเข้าเป็นนักศึกษา
 • แบบขอลงทะเบียน/ชำระเงินล่าช้า
 • แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามคณะ (ภายใน มทร.พระนคร)
 • แบบขอลงทะเบียนเรียนข้ามสถานศึกษา (ภายนอกมหาวิทยาลัย)
 • แบบขอ เพิ่ม/เปลี่ยน/ถอน/ลงทะเบียน
 • ใบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียน
 • คำร้องขออนุญาตสอบทดแทน
 • ใบคำร้องขอรับบัตรเข้าห้องสอบ
 • ใบลา
 • แบบขอลาออก
 • แบบลาพักการศึกษา
 • แบบขอเอกสารการศึกษา

»» สำหรับอาจารย์

 • แบบขอสอนชดเชย
 • แบบรายงานการเทียบโอนผลการเรียน
 • แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาหมดสิทธิ์สอบ
 • แบบแก้ค่าระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)
 • แบบส่งเกรดเพิ่มเติม
 • แบบนำส่งข้อสอบ
 • ใบปะหน้าซองข้อสอบ
 • ใบปะหน้ากระดาษคำตอบ
 • คำชี้แจงและแนวปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ ปี 2560 (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)