ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ(SISC)

แนะนำ SISC@Sci.RMUTPระเบียงเครื่องมือและอัตราค่าบริการแบบฟอร์มการขอใช้บริการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการลิขสิทธิ์/สิทธิบัตรติดต่อ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (Scientific Instrument and Service Center : SISC@Sci.RMUTP) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางด้าน การวิจัยและพัฒนา การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การวิเคราะห์-สังเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และระบบมาตรฐาน การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน การบริหารจัดการองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมุ่งให้บริการอาทิ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ ชุมชน SMEs วิสาหกิจชุมชน ซึ่งครอบคลุม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับรูปแบบการให้บริการเบื้องต้นของศูนย์ SISC@Sci.RMUTP มีดังนี้

  • การทดลองด้วยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือเฉพาะด้าน
  • การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์-สังเคราะห์ เพื่อทดสอบตามมาตรฐาน
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ผ่านกระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  • การรับทำวิจัยและพัฒนา โดยรวมถึงการรับทำต้นแบบและนวัตกรรม
  • การฝึกอบรม หรือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการให้บริการห้องปฏิบัติการ (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตลอดจนซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และการศึกษา

บบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ (กรณีเครื่องมือที่มีค่าใช้จ่าย)

 

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 1381  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 02 836 3000
อีเมล : sisc@rmutp.ac.th

ผู้รับผิดชอบ :
คุณ นิสากร น่วมศรีนวล โทร. 02 836 3000 ต่อ 4159
คุณ สุวภา น้อยจาก โทร. 02 836 3000 ต่อ 4194
คุณ ศันสุนีย์ ภู่ประกิจ โทร. 095-953-5327

Faculty of Science and Technology
Rajamangala Universuty of Technology Phra Nakhon
1381 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bang Sue,
Bangkok 10800
Tel: (+66) 2836 – 3000
E-mail : sisc@rmutp.ac.th

Responsible Person :
Miss Nisakorn Nuamsrinuan Tel. 02-836 – 3000 ต่อ 4159
Miss suwapha Noichark Tel. 02-836 – 3000 ต่อ 4194
Miss Sunsunee Phuprakit Tel. 095-953-5327

 ข้อมูลแผนที่

 6,289 total views,  1 views today