ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ(SISC)

แนะนำ SISC@Sci.RMUTPระเบียบเครื่องมือและอัตราค่าบริการการให้บริการทรัพย์สินทางปัญญาแบบฟอร์มการขอใช้บริการจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการติดต่อศูนย์เครื่องมือ
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (Scientific Instrument and Service Center : SISC@Sci.RMUTP) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางด้าน การวิจัยและพัฒนา การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การวิเคราะห์-สังเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และระบบมาตรฐาน การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจน การบริหารจัดการองค์กรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยมุ่งให้บริการอาทิ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้สนใจ ชุมชน SMEs วิสาหกิจชุมชน ซึ่งครอบคลุม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับรูปแบบการให้บริการเบื้องต้นของศูนย์ SISC@Sci.RMUTP มีดังนี้

  • การทดลองด้วยเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือเฉพาะด้าน
  • การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์-สังเคราะห์ เพื่อทดสอบตามมาตรฐาน
  • การวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ผ่านกระบวนการและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  • การรับทำวิจัยและพัฒนา โดยรวมถึงการรับทำต้นแบบและนวัตกรรม
  • การฝึกอบรม หรือ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการให้บริการห้องปฏิบัติการ (วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ตลอดจนซอฟต์แวร์เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และการศึกษา

แบบฟอร์มขอรับบริการทรัพย์สินทางปัญญา อัตราค่าบริการ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบ

 

บบฟอร์มการขอใช้บริการเครื่องมือวิเคราะห์ (กรณีเครื่องมือที่มีค่าใช้จ่าย)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 1381  ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร. 02 836 3000 ต่อ 7503
อีเมล : sisc@rmutp.ac.th

ผู้รับผิดชอบ : คุณ ศันสุนีย์ ภู่ประกิจ โทร. 095-953-5327

Faculty of Science and Technology
Rajamangala Universuty of Technology Phra Nakhon
1381 Pracharat 1 Road, Wongsawang,
Bang Sue, Bangkok 10800
Tel: (+66) 2836 – 3000  ext. 7503
Email : sisc@rmutp.ac.th

Responsible Person : Miss Sunsunee Phuprakit Tel. 095-953-5327

 

 ข้อมูลแผนที่

 

Loading