สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Division of Computer Science)


แนะนำสาขาบุคลากรห้องเรียนทฤษฎีห้องปฏิบัติการ
ปัจจุบันการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาทางวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังคงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ มีทักษะและมีความสามารถด้านการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การจัดการระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ เพื่อให้มีองค์ความรู้และสามารถสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ในการพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศชาติ และที่สำคัญบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมืออาชีพ
Sirichaiนายศิริชัย สาระมนัส
Mr.Sirichai Saramanus
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
E-mail : sirichai.s@rmutp.ac.th
surachetนายสุรเชษฐ์ เรืองประโคน
Mr.Surachet Rouangprakhon
E-mail : surachet.r@rmutp.ac.th
papatsonนางภภัสสร สิงหธรรม
Mrs.Papatsorn Singhatham
E-mail : wanida.si@rmutp.ac.th
niphapornผศ.นิภาพร ปัญญา
Asst.Prof.Nipaporn Panya
E-mail : nipaporn.p@rmutp.ac.th
suthadaนางสุธาดา ศรีเกตุ
Mrs.Suthada Srigate
E-mail : Suthada.s@rmutp.ac.th
weewawanผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์
Asst.Prof.Dr.Veerawan Janthanasub
E-mail : veerawan.j@rmutp.ac.th
narisaraดร.นริศรา นาคเมธี
Dr.Narisara Nakmaetee
E-mail : narisara.n@rmutp.ac.th
thanawutดร.ธนาวุฒิ นิลมณี
Dr.Tanavoot Nilmanee
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ สวส
E-mail : tanavoot.n@rmutp.ac.th
natiyaดร.ณัฐติญา ไข่ติยากุล
Dr.Nattiya Khaitiyakul
E-mail : nattiya.k@rmutp.ac.th
tidawanดร.ธิดาวรร คล้ายศรี
Dr.Thidawan Klaysri
E-mail : thidawan.k@rmutp.ac.th
methiyaninผศ.ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
Asst.Prof.Dr.Maytiyanin Komkhao
E-mail : maytiyanin.k@rmutp.ac.th
weerawatนายวีรวัฒน์ เชี่ยวปัญญานันท์
Mr.Werawat Chewpanyanun
E-mail : werawat.c@rmutp.ac.th
ห้องเรียนทฤษฎี ปัจจุบันมีห้องเรียนทฤษฎีมีการจัดการเรียนสอนจำนวน 3 ห้อง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการจัดการเรียนสอนจำนวน 3 ห้อง

 8,971 total views,  5 views today